Guhrau – Namen ...

... aus dem Taufregister der evang. Kirche


Kabisch

Samuel, Guhrau, 1755-159

Anna Regina, Guhrau, 1755-176

Georg Friedrich, Guhrau, 1763-52

Johanna Dorothea, Guhrau, 1765-165

Johann Christian, Guhrau, 1766-46


Kabitz

Anna Rosina, Guhrau, 1744-95

Samuel Gottfried, Guhrau, 1750:51-13

Benjamin Gottfried, Guhrau, 1752-110

Georg Friedrich, Guhrau, 1752-206

Anna Susanna, Guhrau, 1754-179

Barbara Rosina, Guhrau, 1756-109

Anna Regina, Guhrau, 1757-94

Johann Daniel, Guhrau, 1757-143

Barbara Elisabeth, Guhrau, 1758-161

George Friedrich, Guhrau, 1759-126

Johann Daniel, Guhrau, 1759-132

Barbara Rosina, Guhrau, 1762-14


Käbisch

Siegemund, Guhlau, 1753-243


Käbsch

Gottfried, Gaisbach, 1743-58

Anna Hedwig, Guhlau, 1744-1

Gottlieb, Gaisbach, 1745:46-147

Johann Christoph, Guhlau, 1745:46-149

Christian, Guhlau, 1747:48-83

Hedwig, Guhlau, 1748:49-67

George Friedrich, Guhrau, 1749:50-24

Johann, Gaisbach, 1750:51-127

Christian, Guhlau, 1750:51-180

Gottfried Gröger (unehelicher Vater: Gottfried Käbsch), Guhlau, 1753-23

Andreas, Gaisbach, 1753-26

Anna Rosina, Guhlau, 1753-243

Johann, Guhlau, 1757-93


Käller

Friedrich Wilhelm, Juppendorf, 1743-174


Kätzler

Carl Friedrich, Guhrau, 1757-173


Kahl

Andreas, Gaisbach, 1742-139

Anna Hedwig, Gaisbach, 1745:46-149

Dorothea Helena, Guhrau-Mil., 1755-18

Johann Friedrich, Guhrau-Mil., 1756-20

Barbara Susanna, Guhrau-Mil., 1757-20

Anna Rosina, Gleinig, 1757-67

Gottfried, Gleinig, 1758-100

Rosina, Kl. Osten, 1759-182

Maria Elisabeth + tote Tochter, Gleinig, 1763-129


Kahler

George Friedrich, Guhlau, 1755-200


Kahrin

George Friedrich, Reichen, 1765-78


Kalt

Rosina, Kainzen, 1750:51-18

Gottfried, Kainzen, 1753-184


Kampmann

Maria Dorothea, Guhrau, 1755-197


Karnetzki

Barbara Rosina, Guhrau, 1745-35

Johann Ernst, Guhrau, 1758-71


Kauder

Gottfried, Ober-Schüttlau, 1748:49-87

Georg Friedrich, Ober-Schüttlau, 1753-231

Christian, Ober-Schüttlau, 1756-99


Kaul

Maria Dorothea, Guhrau, 1741-59

Bernhard Josias, Guhrau, 1743-162


Kauscht

Johanna Eleonore Schuberth (uneheliche Mutter: Anna Rosina Kauscht), Sallschütz, 1745:46-8


Kaut(h)e

Maria, Kraschen, 1742-144

Töchterlein ohne Vornamen (unehel. Mutter: Dorothea, unehel. Vater: Husar Adam), Guhrau-Mil., 1749:50-92

Christian Gottlieb, Guhrau, 1753-127

Anna Rosina, Alt-Guhrau, 1753-222

Maria Elisabeth, Alt-Guhrau, 1757-84

Daniel Gottlob (Mutter: Scholtz), Jästersheim, 1758-27


Kautz

Anna Rosina, Guhrau, 1754-148

Samuel, Guhrau, 1756-23

Johanna Eleonore, Guhrau, 1758-95


Kazler

Karoline Henriette, Guhrau, 1753-238


Keller

Anna Catharina, Kainzen, 1754-101

Maria Elisabeth, Kainzen, 1757-112

Katharina (unehel. Mutter: Christina Franzke), Sallschütz, 1760-6


Kensch

Maria Elisabeth, Hochbeltsch, 1760-88


Kern

Rosina, Guhlau, 1745:46-130

Maria Elisabeth, Guhlau, 1752-136


Keyl

Barbara Rosina, Guhrau, 1764-131


Kindler

Anna Elisabeth, Tarpen, 1760-62

Gottfried, Gaisbach, 1764-38

Abraham, Gaisbach, 1766-61


Kintzel

George Friedrich, Juppendorf, 1746:47-105

Georg Friedrich, Reichen, 1754-66

Andreas, Reichen, 1755-111

Andreas, Reichen, 1756-207

(tote Tochter), Sallschütz, 1757-55

Gottfried, Reichen, 1758-40

Georg Friedrich, Guhrau, 1760-20

Johann, Reichen, 1764-86

Christian Gottlieb, Guhrau, 1764-131


Kirchner

Rosina, Kainzen, 1764-97


Kirschke

Daniel, Kainzen, 1741-77

Johann, Kainzen, 1743-142

Anna Rosina, Guhrau, 1743-161

Gottfried, Kainzen, 1748:49-70

Samuel, Guhrau, 1761-21

Georg Friedrich, Kainzen, 1763-87


Kirscht(e)

Samuel, Kainzen, 1746:47-47

Anna, Kainzen, 1750:51-118

Maria Elisabeth, Kainzen, 1756-210

Anna Hedwig, Guhrau, 1758-135


Kit(t)ge

Maria Elisabeth, Konradswaldau, 1742-158

Christian, Konradswaldau, 1747:48-148

Gottfried, Konradswaldau, 1754-50

Johann Christoph, Mechau, 1754-160

Anna Rosina, Konradswaldau, 1757-62


Kittke

Georg Friedrich, Konradswaldau, 1751:II-38


Kläring

Barb. Rosina, Guhrau, 1741-99

Johann Gottlieb, Guhrau, 1746:47-56

Benjamin Gottlieb, Guhrau, 1749:50-8


Kläuber

Anna Elisabeth, Kaltebortschen, 1746:47-135

Susanna Catharina, Kl. Kloden, 1757-78


Klauber

Christian Gottlob, Kaltebortschen, 1752-9


Klausch

Christian, Guhrau, 1747:48-121


Klauschke

Gottlieb, Guhrau, 1745:46-21


Klautsch

Anna Rosina, Guhrau, 1749:50-153


Klautschke

Daniel, Guhrau, 1741-50

Anna Katharina, Guhrau, 1753-239

Anna Rosina, Guhrau, 1756-152


Klautzke

Samuel, Guhrau, 1743-112


Kleiber

Johann Friedrich, Kainzen, 1744-90

Johann Friedrich, Kaltebortschen, 1749:50-51

Johann Gottfried, Kl. Kloden, 1756-87


Kleim

Johann Christoph Schuberth (unehelicher Vater: Johann Christian Kleim, Mutter: Anna Regina), Guhrau, 1745:46-35


Klein

Elisabeth, Gleinig, 1748:49-161

Christian, Gleinig, 1750:51-4

Johann, Gleinig, 1751:II-67

George, Gleinig, 1753-148

Christoph, Gleinig, 1755-143

Friedrich, Gleinig, 1758-115

Martin, Gleinig, 1762-8


Kleist

Christian Friedrich Bernhard, Guhrau-Mil., 1747:48-32


Klemt

Johann Daniel, Guhrau, 1743-80

Samuel Traugut, Guhrau, 1745-82

Samuel Gottlieb, Guhrau, 1746:47-36

Beata Elisabeth, Guhrau, 1746:47-130

Maria Elisabeth, Guhrau, 1747:48-119

Johann Daniel, Guhrau, 1748:49-126

Johann Gottfried, Guhrau, 1751:II-67

Christian Gottlieb, Guhrau, 1752-189

Beata Rosina, Guhrau, 1755-117

Benjamin Daniel, Guhrau, 1756-171


Kli(e)m

Regina, Guhrau, 1743-89


Klimpel

George Friedrich, Steinbraune (jetzt Bronau), 1759-170

Maria Elisabeth, Kl. Kloden, 1761-62

Benjamin Erdmann, Gr. Wiersewitz, 1761-90

Anna Rosina, Kl. Kloden, 1763-148


Klimpke

Gottfried, Jästersheim, 1745:46-135

Anna Rosina, Tarpen, 1748:49-116


Klose

Maria Elisabeth, Nahrten, 1741-95

Rosina, Nahrten, 1742-29

Anna Hedwig, Guhlau, 1743-140

Anna Katharina, Nahrten, 1744-31

Gottfried, Nahrten, 1745-14

Nikolaus Ernst, Nahrten, 1745:46-1

Georg, Guhlau, 1745:46-104

Friedrich, Nahrten, 1746:47-83

Anna Eleonore, Guhlau, 1746:47-157

Barbara Rosina (unehelicher Vater: Mil. Klose, Mutter Barb. Hedwig Dreisauer), ohne Ortsangabe, 1746:47-140

Johann Friedrich Siegemund, Nahrten, 1746:47-153

Anna Rosina, Nahrten, 1747:48-46

Elisabeth, Nahrten, 1747:48-204

Gottfried, Nahrten, 1746:47-147

George Friedrich, Guhlau, 1748:49-125

Catharina + Hedwig, Nahrten, 1749:50-11+12

George, Nahrten, 1749:50-74

Sophia Gottliebe, Nahrten, 1749:50-118

Andrea, Nahrten, 1750:51-19

Gottfried, Guhlau, 1751:II-41

Anna, Nahrten, 1752-69

Georg Ernst, Nahrten, 1752-78

George, Nahrten, 1752-166

Anna Regina, Nahrten, 1753-125

Johann Christoph, Nahrten, 1754-83

Siegemund, Guhlau, 1754-98

George Friedrich, Nahrten, 1754-126

Johann Gottfried, Nahrten, 1756-105

Samuel, Nahrten, 1756-117

Anna Rosina, Nahrten, 1758-13

Maria Elisabeth, Konradswaldau, 1758-67

Anna Maria, Guhlau, 1759-28

Catharina Elisabeth, Nahrten, 1759-140

(toter Sohn), Nahrten, 1762-133

Anna Rosina, Nahrten, 1766-35


Kloß

Johann Georg, Nahrten, 1743-18


Klubsch

Anna Rosina, Konradswaldau, 1755-47

Maria Elisabeth, Konradswaldau, 1756-124


Kluge

Anna Rosina, Konradswaldau, 1755-76

Friedrich, Konradswaldau, 1757-39

Siegemund, Nahrten, 1757-42

Johann George, Guhrau, 1758-93

Anna Rosina, Nahrten, 1758-157

Christoph, Jästersheim, 1761-32

Johann Christoph, Konradswaldau, 1763-58

Gottfried, Konradswaldau, 1764-148

Friedrich, Nahrten, 1764-150


Klupsch

Rosina, Zapplau, 1744-34


Knap

Susanna, Nahrten, 1754-127


Knapke

Rosina, Nahrten, 1765-90


Knappe

Andreas, Nahrten, 1741-80

Siegemund, Nahrten, 1742-130

Christina, Nahrten, 1743-95

Christian, Nahrten, 1744-142

George, Kahlau, 1744-143

Anna Maria, Kahlau, 1745:46-101

George Friedrich, Nahrten, 1748:49-147

Johann, Nahrten, 1756-180

Johanna Hedwig, Nahrten, 1758-142

Anna Rosina, Nahrten, 1761-59

Elisabeth, Nahrten, 1761-67

Anna Rosina, Guhrau, 1763-122


Knigsch

Carl Gottlieb, Osten (Förster), 1757-40


Kobil(c)ke

Hans Friedrich, Kainzen, 1745:46-4

George Friedrich, Kainzen, 1747:48-157

Daniel, Kainzen, 1750:51-29

Gottfried, Kainzen, 1753-50

Johann Friedrich, Kainzen, 1754-27

Johann Gottlieb, Kainzen, 1755-127

Anna Elisabeth, Kainzen, 1755-199

George Friedrich, Kainzen, 1757-152


Koch

Barb. Rosina, Guhrau, 1745:46-65

Karl Wilhelm, Guhrau, 1746:47-107

Samuel, Guhrau, 1747:48-63

Catharina Elisabeth, Guhrau, 1747:48-77

Wilhelm, Guhrau, 1749:50-46

Barbara Dorothea, Guhrau, 1749:50-135

Benjamin Gottlieb, Guhrau, 1752-12

George Friedrich, Guhrau, 1752-102

Johanna Elisabeth, Guhrau, 1753-174

Johanna Helena, Guhrau, 1754-79

Eva Rosina, Guhrau, 1754-231

Samuel, Guhrau, 1755-56, s.auch 1755-206 (Kochin)

Daniel Gottlob, Guhrau, 1757-44

Johann Bernhard, Guhrau, 1757-180

(tote Tochter), Guhrau, 1759-151

Johann Gottfried, Guhrau, 1762-129

Barbara Rosina, Guhrau, 1764-3


Kochin

Johann Wilhelm (unehelicher Vater: Grundmann, Husar), Guhrau, 1755-206


Köbisch

Heinrich, Guhlau, 1744-83


Köhler

Renate, Guhrau, 1749:50-107

George Friedrich, Guhrau, 1752-58

George Friedrich, Guhrau, 1753-209

Maria Elisabeth, Kaltebortschen, 1753-232

(totgeborener Sohn), Guhrau, 1753-235

George Friedrich, Guhrau, 1754-150

Anna Dorothea, Guhrau, 1755-22

Regina Juliana, Guhrau-Mil., 1755-134

Anna Rosina, Kaltebortschen, 1755-183

Christiane Beate, Guhrau-Mil., 1756-111

Barbara Dorothea, Guhrau, 1756-157

Gottfried + George, Kaltebortschen, 1758-22+23

Gottfried, Guhlau, 1758-101

George Friedrich, Kainzen-Mil., 1759-71

Johann Friedrich, Guhrau, 1759-76

Johanna Elisabeth, Guhrau, 1759-146

Johannes, Kaltebortschen, 1760-16

Eva Rosina, Guhrau, 1760-96

Johanne Eleonore, Guhrau, 1761-22

Eleonore, Guhrau, 1761-29

Christoph Friedrich, Guhrau, 1762-45

Gottlieb, Kaltebortschen, 1762-62

Emanuel Siegfried, Guhrau, 1762-109

Susanne Barbara, Guhrau, 1764-106

Barbara Dorothea, Guhrau, 1765-5

Anna Rosina (unehelich), Guhrau-Mil., 1765-60

Benjamin Ehrenfried, Guhrau, 1766-50


Köller

Anna Elisabeth, Sallschütz, 1747:48-212

Johanna Regina, Guhrau, 1750:51-77

Anna Rosina, Guhlau, 1754-17


König

Christian Gottlieb, Guhrau, 1744-25

Carl Friedrich, Guhrau, 1745:46-13

Johann Gottlob (uneheliche Mutter: Anna Sabath), 1760-17

Sohn, ohne Vornamen, Guhrau, 1765-170


Körber

Hedwig, Kraschen, 1741-101

Anna Rosina, Guhrau, 1743-109

Susanna, Gleinig, 1744-126

George Friedrich, Guhrau, 1745:46-92

George Friedrich, Gleinig, 1745:46-105

Barbara Rosina, Guhrau, 1747:48-171

Benjamin Gottlieb, Guhrau, 1749:50-33

Johann Karl, Guhrau, 1752-90

Maria Elisabeth, Ober-Schüttlau, 1753-114

Johann Gottfried, Guhrau, 1755-94

Anna Elisabeth, Ober-Schüttlau, 1759-3


Kohlberg

Eva Rosina, Gr. Kloden, 1745-87

Catharina Elisabeth, Guhrau, 1747:48-60

Anna Regina, Guhrau, 1752-210

Anna Hedwig, Guhrau, 1754-238

Peter, Guhrau, 1757-15


Kohlo

Eva Rosina, Kahlau, 1747:48-37


Kol(l)berg

Johann Gottfried, Guhrau, 1750:51-7

Gottlieb, Guhrau, 1764-201


Kollwitz

Johann Christoph, Guhrau-Mil., 1750:51-20


Kort

Johanne Christiane, Guhrau, 1749:50-2

Marjanna Charlotte, 1751:II-44


Kosel

George Friedrich, Alt-Guhrau, 1764-35


Koskielscy

Gottlob Wilhelm, Guhrau, 1765:II-14


Kothe

Elisabeth, Alt-Guhrau, 1748:49-2

Johann Friedrich, Alt-Guhrau, 1750:51-117

Anna, Kahlau, 1756-115

Anna Hedwig, Guhrau, 1760-112

Johann Daniel, Guhrau, 1763-68

Eva Rosina, Alt-Guhrau, 1765-208


Kotte

Anna Elisabeth, Kahlau, 1744-145


Krause

George, Kraschen, 1742-55

Johann Christian, Guhrau, 1742-105

Anna Maria, Kraschen, 1743-81

Siegemund, Gaisbach, 1743-111

Maria Elisabeth, Lanken, 1744-48

Anna Elisabeth, Guhrau, 1745-22

Anna Hedwig, Alt-Guhrau, 1745-90

Rosina, Guhrau, 1745:46-107

Johann Christoph, Lanken, 1745:46-108

Johann Daniel, Guhrau, 1745:46-146

Samuel Gottlob, Guhrau, 1747:48-101

Daniel, Alt-Guhrau, 1747:48-154

Gottfried, Lanken, 1747:48-187

Anna Elisabeth, Kraschen, 1748:49-14

Georg, Guhrau, 1748:49-50

Renate Eleonore, Guhrau, 1748:49-96

Siegmund, Birkendorf, 1749:50-164

Maria Rosina, Guhrau, 1750:51-40

Anna Rosina, Alt-Guhrau, 1750:51-124

Anna Rosina, Guhrau, 1752-51

Susanna Eleonore, Guhrau, 1752-74

Gottfried (unehelich), Logischen, 1752-126

Georg Friedrich, Konradswaldau, 1753-7

Maria Elisabeth, Guhrau, 1753-67

Carl Friedrich, Guhrau, 1753-95

Samuel Gottlieb, Guhrau, 1753-226

Johann Friedrich, Alt-Guhrau, 1754-128

Carl Ephraim, Guhrau, 1755-119

Gottlieb, Konradswaldau, 1755-132

George Friedrich, Kraschen, 1755-209

Johann Gottfried, Guhrau, 1755-221

Johanna Christiane, Guhrau, 1756-147

Eva Rosina, Kraschen, 1757-30

Anna Rosina, Logischen, 1757-90

Charlotte Louise, Guhrau, 1757-111

Wilhelm Gottlieb, Guhrau (Stadtmusikus), 1757-189

Andreas, Alt-Guhrau, 1758-21

Johanna Amalie, Guhrau, 1759-18

(tote Tochter), Guhrau, 1759-19

Maria Elisabeth, Logischen, 1759-108

Christian Gottlieb, Guhrau, 1760-41

Georg, Alt-Guhrau, 1761-24

Gottfried, Guhrau, 1761-42

Eleonore Juliane, Guhrau, 1762-27

Susanna Elisabeth, Heinzendorf, 1762-56

Anna Rosina, Logischen, 1762-83

Johann Friedrich, Logischen, 1763-89

Johanne Eleonore, Guhrau, 1763-104

Maria Elisabeth, Stroppen, 1764-129

Johanne Christiane, Guhrau (Chirurgus), 1764-166

(toter Sohn), Guhrau, 1764-171

Johann Friedrich (unehelicher Vater: Martin Grotke), Stroppen, 1765-149

Katharina, Logischen, 1765-158

ein Kind ohne Vornamen (getauft in Schlichtingsheim), Lanken, 1765-168


von Kreckwitz

Ernst Siegemund, Heinzendorf, 1745:46-156


Kreidel

Johann Gottfried, Guhrau, 1750:51-81

Johanna Rosina, Guhrau, 1752-27

Susanna Dorothea, Guhrau, 1753-147

Daniel Gottl., Guhrau, 1753-170

(Totgeburt), Guhrau, 1755-172

Anna Regina, Guhrau, 1756-159

Christian Gottlieb, Guhrau, 1757-156


Kreischner

Hedwig, Ellguth, 1759-173


Kreschmer

Maria Elisabeth, Kaltebortschen, 1763-75


Kretschmer

Johann George, Guhlau, 1744-76

Joh. Gottfried, Guhrau, 1752-138

Ernst Gottlieb, Guhrau, 1753-68

Anna Rosina, Guhrau, 1754-122

Juliane Eleonore, Guhrau, 1755-156

George Friedrich, Gleinig, 1758-79


Kreydel

Johanna Regina, Guhrau, 1746:47-34

Maria Elisabeth, Guhrau, 1747:48-42

Johann Gottfried, Guhrau, 1749:50-26

Johann Gottfried, Guhrau, 1762-39

Benjamin Gottlob, Guhrau, 1764-72


Kriegel

Johanna Elisabeth, Guhrau, 1742-71

Johanna Elisabeth, Guhrau, 1754-11

Barbara Hedwig, Guhrau, 1756-184

Anna Eleonore Heinrigette, Guhrau, 1765-154


Krieger

Helena, Gleinig, 1743-3

Joh. Heinrich, Gleinig, 1745-69

George Friedrich, Gleinig, 1748:49-95

Gottfried, Gleinig, 1750:51-182


Kriger

Philippe Adriana Elisabeth, Guhrau, 1762-57


Krippenstabler

Georg Ludewig, Guhrau-Mil., 1749:50-62

Henriette Friederike, Guhrau-Mil., 1753-62


Kröber

Johanne Eleonore, Guhrau, 1747:48-174

Helene, Gleinig, 1747:48-217

Johanna Rosina, Guhrau, 1752-44

(totgeborene Tochter), Guhrau, 1753-242

Christiane Eleon., Guhrau, 1755-69

Johann Carl, Guhrau, 1756-135


Krotke

Johann Friedrich u. Maria Elisabeth, Guhrau-Mil., 1750:51-16+17


Krotsch

Johann Gottfried, Kainzen, 1760-1


Krotschke

Rosina, Sallschütz, 1759-25


Krügel

Catharina Elisabeth, Guhrau, 1759-192

Maria Dorothea, Guhrau, 1766-55


Krug

Regina Elisabeth, Guhrau, 1741-57

Christina Marjana, Guhrau, 1742-153

Barbara Rosina, Guhrau, 1743-5

Johanna Eleonore, 1743-148

Benjamin Daniel, Guhrau, 1745-46

Benjamin Daniel, Guhrau, 1745:46-126

Anna Rosina, Guhrau, 1747:48-214

Johanna Juliane, Guhrau, 1749:50-52

Samuel Gottlob, Guhrau, 1750:51-183

Elisabeth, Jästersheim, 1756-178


Kruschke

Catharina, Sallschütz, 1747:48-61


Krutsch

George, Sallschütz, 1751:II-16

Johann Ernst, Gr. Osten, 1753-18

Elisabeth, Sallschütz, 1754-23

Anna Elisabeth, Kainzen, 1755-225

Gottfried, Sallschütz, 1756-26

Helene, Sallschütz, 1761-167


Kube

Johann, Alt Guhrau, 1742-76

Eva Rosina, Guhrau, 1742-121

Gottfried, Alt Guhrau, 1744-168


Kügler

Johann (unehelich, Vater: Mil. Kügler, Mutter: Maria Bohn), Gaisbach, 1746:47-122


Kühn

Johan Christoph, Heinzendorf, 1741-133

Rosina, Heinzendorf, 1741-118

Anna, Heinzendorf, 1742-2

Elisabeth, Heinzendorf, 1742-50

George, Heinzendorf, 1742-61

Georg Friedrich, Guhrau, 1742-120

Maria Elisabeth, Guhrau, 1743-17

Anna Katharina, Heinzendorf, 1743-86

Johann, Heinzendorf, 1743-87

Johann, Heinzendorf, 1743-92

George, Heinzendorf, 1744-47

Gottfried, Heinzendorf, 1744-78

George, Heinzendorf, 1744-98

Rosina, Juppendorf, 1744-137

Christoph, Heinzendorf, 1744-167

Barbara Rosina, Guhrau, 1745-11

Gottlieb, Kaltebortschen, 1745-25

Martin, Heinzendorf, 1745:46-55

Johann, Guhrau, 1746:57-37

Andreas, Heinzendorf, 1746:47-58

Christian Gottfried, Guhrau, 1746:47-116

Gottfried, Juppendorf, 1746:47-133

Johann Daniel, Guhrau, 1746:47-163

Johannes, Heinzendorf, 1747:48-158

Gottfried, Heinzendorf, 1747:48-196

Anna Rosina, Guhrau, 1748:49-40

Martin, Heinzendorf, 1748:49-51

Hedwig, Heinzendorf, 1748:49-107

Gottfried, Heinzendorf, 1748:49-112

David, Guhrau, 1748:49-128

Johann Gottlob, Guhrau, 1748:49-159

Elisabeth, Heinzendorf, 1748:49-163

Gottfried, Heinzendorf, 1749:50-137

Anna, Heinzendorf, 1750:51-24

Eva Rosina, Guhrau, 1750:51-27

Rosina, Heinzendorf, 1750:51-91

Barbara Dorothea, Guhrau, 1750:51-146

Anna Susanna, Guhrau, 1750:51-154

Anna, Heinzendorf, 1751:II-18

Katharina, Heinzendorf, 1752-96

George u. Anna Rosina, Juppendorf, 1752-154+155

Anna, Heinzendorf, 1752-160

Andreas, Heinzendorf, 1753-53

Benjamin Gottlob, Guhrau, 1753-54

Maria Elisabeth, Heinzendorf, 1753-220

Johann Friedrich, Guhrau, 1754-75

George, Heinzendorf, 1754-141

Maria Johanna, Guhrau, 1755-3

Elisabeth, Juppendorf, 1755-13

Martin, Gr. Kloden, 1755-212

Anna, Heinzendorf, 1757-24

Anna Rosina, Nahrten, 1757-73

George, Gr. Kloden, 1758-145

Maria Johanna, Guhrau, 1759-41

Martin, Heinzendorf, 1759-54

Johann, Heinzendorf, 1759-133

Catharina, Heinzendorf, 1759-141

Andreas, Heinzendorf, 1759-167

Anna, Heinzendorf, 1760-46

Andreas, Heinzendorf, 1761-81

Gottfried, Hochbeltsch, 1761-89

Hedwig, Heinzendorf, 1762-7

Martin, Heinzendorf, 1762-9

Anna Rosina, Gr. Kloden, 1762-78

Rosina, Heinzendorf, 1763-20

Anna, Heinzendorf, 1763-56

Johanna Christiane, Guhrau, 1764-36

Susanna, Heinzendorf, 1764-109

Johann, Heinzendorf, 1764-163

Martin, Heinzendorf, 1765-8

Gottfried, Heinzendorf, 1765-80

Eva, Heinzendorf, 1765-105

Gottfried, Heinzendorf, 1765-149


Küntze

George, Gr. Kloden, 1743-43


Kün(t)zel

Anna Helena, Juppendorf, 1748:49-55

Anna Rosina, Gr. Osten, 1752-162


Kürke

Gottlob, Guhrau, 1741-117


Kürtzner

Hans Christoph, Nahrten, 1745:46-116


Küttge

Christian Gottlieb, Ober Mechau, 1752-174


Küttig

Rosina, Konradswaldau, 1745:28


Kuhn

Anna, Heinzendorf, 1752-32

Maria Elisabeth, Heinzendorf, 1756-5

Johann Adam, Guhrau, 1756-39

George Friedrich, Heinzendorf, 1756-40

Christian Gottfried, Guhrau, 1756-68


Kuhnerth

Eva Rosina (unehelich), ohne Ortsangabe,1744-80


Kulbe

Daniel, Guhrau, 1745-42

Andreas, Guhrau, 1747:48-70

Valentin, Alt Guhrau, 1749:50-66


Kulm

tote Tochter, Gr. Kloden, 1756-94


Kuntze

Heinrich, Gr. Kloden, 1746:47-26

Maria Elisabeth, Gr. Kloden, 1748:49-77

Johann, Gr. Kloden, 1751:II-35

Christian, Guhrau, 1756-183

Anna, Heinzendorf, 1757-127

Gottfried, Gr. Kloden, 1757-166

Katharina, Gr. Kloden, 1760-33


Kuntzke

Anna, Kahlau, 1743-19

Anna Helena, Kahlau, 1747:48-123


Kurtz

Maria Elisabeth, Kainzen, 1761-18


Kurtzweil

Barbara Rosina, Guhrau, 1742-49

Anna Rosina, Guhrau, 1750:51-68


Kurzke

Catharina, Kainzen, 1765-112


Kusche

George Friedrich, Kahlau, 1745-13

Susanna, Kahlau, 1750:51-120

Johann, Kahlau, 1753-78

Johanne Friedericke, Osten, 1755-49

Andreas, Kahlau, 1755-169

Christoph, Kahlau, 1757-190


Kutzki

Christiane, Sallschütz, 1765-176


Kutzner

Siegesmund, Nahrten, 1742-36

Anna Rosina, Nahrten, 1743-74

George Friedrich, Nahrten, 1764-74